Drift & Varsling


Normal drift 

Sommeraflæsning (serviceaflæsning) blev gennemført den 12. juni 2024.

 

5 adresser blev kontaktet direkte vedr. mulig lækage, idet der blev konstateret et sammenhængende gennemløb i deres vandmålere i 24 timer og derover i mindst 8 døgn.

 

Samlet set var vandudpumpningen dog indenfor vores normale mængde over 6 måneder fra december 2023 og til juni 2024.

 

Der er ingen lækager på vores hovedledninger. 

 

*****

Faktura 2023 er udsendt som brevpost. Der er flere adresser, der ikke har modtaget deres faktura. Mail blev udsendt til alle. Sagen blev undersøgt og flere faktura blev sendt på ny. 

 

*****

Årsaflæsning 2023 blev udført den 01 DEC 2023. Mail er udsendt.

 

**** 

Sommerkontrolmåling 2023 er gennemført primo juni - 5 kunder blev kontaktet for muligt vandspild. De var bekendt med løbende toiletter og en vandhane, der var utæt. Ingen andre observationer.

 

Læs mere om [Vandspild].

 

Kig gerne i  jeres målerbrønd og kontrollér om begge haner kan lukke og åbne. Ved fejl eller meget stram, bedes vandværket kontaktes for eftersyn.

 

Ældre:

 

Der var kortvarig afbrydelse fredag den 3. juli 2020/formiddag øst for Arnøje by grundet skade på rørføringen under et telekabelarbejde.

 

Brud1 2020 Brud3taet

Der blev straks iværksat udbedring samt foretaget vandprøve fra en kundevandhane efter uvarslet arbejde på rørføringen. Der blev ikke konstateret forringet vandkvalitet - se prøveresultatet her [Analyserapport].

 

Tak for hurtige indmeldinger fra kunderne.

  

 ****

Klik her [Beredskabsplan_2020] for at læse om hvorledes vi skal håndtere en situation ved unormal vandforsyning. Bemærk at emnet har egen visning i venstre side af sitet. 

 

 

I 2019 har vandværkets installationer gennemgået en større inspektion og flere opdateringer af bl.a. skyllesystemet - flow - pumpernes interval - beluftning - samt generelle justeringer af alle funktioner.

Der gennemføres kontrolmåling i juni/juli måned for at detektere mulige lækager på såvel rørføringen som hos den enkelte vandforbruger. Ved mistanke om lækage, vil der straks tages kontakt til vandforbrugeren.

 

Endvidere opfyldes kravsspecifikationerne i lovgivningen for terrorsikring ved utilsigtet adgang til boringen og udpumpning i rørføringen - således standses alle vitale funktioner ved brud på skal-sikringen og adgang til boringen.

 

Sidste krav var indhegning af vandværkets indre areal. Dette blev foretaget i første kvartal af 2020. Noterne i Stevns Kommunes inspektionsrapport fra 2019 er således afklaret.

 

*****

  

Der er forsyningssikkerhed fra Store Heddinge Vandværk v/nedbrud.

 

[Link til Store Heddinge Vandværk].

 

 

 

Arbejdet med udskiftning til elektroniske målere er færdiggjort og placeret i målerbrønde.

  

Jordledninger(vandrør) på privat grund er ejerens ejendom og ansvar - er købt og betalt af ejer v/tilslutningen.

 

Læs evt. mere på Regulativ - Stevns - link er øverst på denne hjemmeside.

 

 

Stevns kommune har meddelt tilladelse til indvindelse af op til 15.000 m3 vand årligt fra Arnøje Vandværks boring. Tilladelsen er gyldig til 2046.

 

 

[klik for at læse vandindvindingstilladelsen]

 

Forsyningsomraade (1)

 

I juli 2016 færdiggjordes arbejdet med etablering af pligtig vandforsyning til forsyningsområdet: Valby, som ligger bagved Juellinge Gods.

 

Der er foreløbig fire nye kunder til vandforsyningen, men vi håber, at flest mulige af de ca. 10 hustande tegner sig for en aftale.

 

Gravefirmaet CC Arnøje har udført arbejdet efter tilbudsindhentningen fra andre lokale virksomheder. Endvidere har Hårlev VVS leveret og opsat målerbrønde mm. som en del af opgaven. Alt er forløbet tilfredsstillende og prissætningen er overholdt. 

 

Vandværket udskifter løbende de plomberede og certificerede vandmålere hos brugerne. Udgiften varetages af vandværket, og finansieres bl.a. via den årlige betaling.

 

Der er nye krav til udførelsen af udskiftningen af vandmålere, og bestyrelsen har vurderet, at medlemmerne af bestyrelsen ikke kan opfylde disse krav og/eller ressourcemæssigt skal uddanne sig til opgaven.

 

Hårlev VVS opfylder kravene til udskiftning af vandmålere, og har stor erfaring fra deres opgaveløsning fra de andre stevnske vandværker. Vi har valgt Hårlev VVS til at udføre opgaven. 

Vores leverandør; Gravefirmaet CC Arnøje foretager arbejdet i tæt samarbejde med bestyrelsen. Firmaet har stor erfaring med Arnøje Vandværks vandledningsnet, og har et indgående kendskab til såvel alle adresser som til øvrige nedgravede ledninger. Vi er meget trygge og tilfredse med samarbejdet.

 

*****

 

Det er ikke udsædvanligt, at vedvarende regnvejr og dermed forøget vandtryk i de øvre jordlag, kan sætte vand op i en målerbrønd. Dette kan forveksles med en lækage på rørføringen, men normalt vil en lækage være synlig i form af opstrømmende vand rundt om målerbrønden eller i terræn over rørføringen.

 

*****

 

Arnøje Vandværk v/formand Jørgen Larsen bør altid kontaktes, såfremt man har mistanke om ledningsbrud – se telefonlisten på bestyrelsesoversigten/kontakt.

 

 

 

 

 

 

watermark